Адвокатска кантора - Богдан Йорданов & Партньори Бургас - Адвокати, Бургас
Адвокатска кантора - Богдан Йорданов & Партньори Бургас - Адвокати, Бургас
Адвокатска кантора - Богдан Йорданов & Партньори Бургас - Адвокати, Бургас
 
 

Правни услуги

 

 Кантората предлага юридически услуги в следните области:

 

 

 

 

• Консултации по издаването на всички видове административни актове
• Процесуално представителство пред общински и държавни органи
• Обжалване на административни актове и наказателни постановления по административен и съдебен ред
• Консултации свързани с прилагането на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на черноморското крайбрежие, Закона за държавния служител и др.

• Правни консултации по гражданско правни казуси
• Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско правни дела
• Изготвяне на различни видове договори за изработка, поръчка и др.
• Изготвяне на споразумения, нотариални актове, пълномощни, покани и оказване на съдействие пред нотариус• Консултации по семейно правни въпроси, брачни искове, издръжка, упражняване на родителски права
• Изготвяне на брачни договори и завещания


• Регистрация на търговски дружества и еднолични търговци
• Регистрация на граждански дружества и юридически лица с нестопанска цел
• Вписване на промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в Търговския регистър.
• Пререгистрации на фирми, обявяване на ГФО в Търговския регистър
• Абонаментно правно обслужване на търговски дружества
• Сделки с търговски предприятия
• Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки

• Изготвяне на трудови договори, анекси към тях и длъжностни характеристики
• Процесуално представителство пред съд при воденето на трудови дела във връзка с оспорване на незаконно уволнение, обезщетения и спорове по колективни трудови договори• издаване на изпълнителен лист по реда на ГПК – заповеди за изпълнения и др.
• процесуално представителство в изпълнителното производство
• събиране на вземания по съдебни и извънсъдебни изпълнителни основания
• изпълнение върху движимо и недвижимо имущество на длъжника и др.

 

 

АДВОКАТСКА КАНТОРА "БОГДАН ЙОРДАНОВ & Партньори" 2010©
Административно право Гражданско право Търговско право Трудово право Начало Екип Правни услуги Публикации Запитване Контакти Созопол - Община Созопол - Общински съвет Камено - Общински съвет Созопол - Община Созопол - Общински съвет Камено - Общински съвет Форум Лекс БГ